Regulamin Konkursu - "Walentynkowa aranżacja"

Regulamin Konkursu „Walentynkowa aranżacja”, zwany dalej „Regulaminem”.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa konkursu

Konkurs „Walentynkowa aranżacja”, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Walentynkowa aranżacja", jest prowadzony pod nazwą „Konkurs - Walentynkowa aranżacja.

2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkursu oraz cel

Organizatorem Konkursu „Walentynkowa aranżacja”, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest BBHome Sp. z o.o.Sp.K z siedzibą w Warszawie przy ul. Nasiennej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596176, posiadająca numery NIP 951-240-40-53 oraz REGON 363499314, zwana dalej BBHome. Konkurs organizowany jest w celu promocji marki BBHome. Fundatorem nagród w Konkursie „Walentynkowa aranżacja", zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundatorem”, jest BBHome Sp.z o.o Sp.K

3. Informacja o formie organizacji Konkursu „Walentynkowa aranżacja”

Konkurs „Walentynkowa aranżacja” nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs „Walentynkowa aranżacja”

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu „Walentynkowa aranżacja” będą przyjmowane za pośrednictwem serwisu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/BBHome/ i Instagram https://www.instagram.com/bbhome_pl/?hl=pl, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu ”Profil BBHome”. Konkurs jest prowadzony w środowisku będącym częścią zautomatyzowanego programu w serwisie Facebook, będącego wirtualną rozmową pomiędzy komputerem, a użytkownikiem poprzez dodawanie komentarzy pod postem konkursowym.

5. Czas trwania Konkursu „Walentynkowa aranżacja”

Konkurs “Walentynkowa aranżacja” trwa od 14.02.2020 roku do 16.02.2020 roku do godziny 00.00 czasu Polskiego. Okres ten nie obejmuje wydania nagród. Reklamacje dotyczące nagród nie będą uznawane.

6. Wyłączenie odpowiedzialności Facebook

Organizator informuje, iż Konkurs „Walentynkowa aranżacja” nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany lub wspierany przez właścicieli serwisu Facebook, ani aplikacji Facebook Messenger, którzy nie ponoszą też odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu “Walentynkowa aranżacja”. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować́ wyłącznie do Organizatora Konkursu “Walentynkowa aranżacja”.

DANE OSOBOWE

7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie “Walentynkowa aranżacja” oraz prowadzenie działań promocyjnych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i profilowania użytkowników.

Przystępując do Konkursu “Walentynkowa aranżacja” Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: nick Facebook (pod warunkiem, iż jest dostępny publicznie), nick Instagram (pod warunkiem, iż jest dostępny publicznie), id usera Instagram, zdjęcie profilowe Instagram; Laureat Konkursu “Walentynkowa aranżacja” podaje dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mail, numer telefonu; które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wydania nagród oraz przeprowadzania działań promocyjnych. Dane osobowe Uczestników Konkursu “Walentynkowa aranżacja” w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu “Walentynkowa aranżacja” danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród.

Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu “Walentynkowa aranżacja” jest umożliwienie uczestnictwa w Konkursie “Walentynkowa aranżacja”, w tym umożliwienie wydania nagród w Konkursie oraz marketingu bezpośredniego tych produktów.

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem:
https://www.bbhomeonline.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-13.html

Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z Nagrody przez Laureata Konkursu “Walentynkowa aranżacja”.

UCZESTNICY KONKURSU “Walentynkowa aranżacja”

8. Uczestnikiem Konkursu “Walentynkowa aranżacja”, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych - ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - akceptuje i spełnia warunki „REGULAMIN BBHome”, w tym korzysta z urządzenia z dostępem do sieci Internet, ma aktywne konto w serwisie Facebook i Instagram, korzysta z aplikacji Messenger Facebook, nie jest pracownikiem Organizatora oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

9. Przed przystąpieniem do Konkursu “Walentynkowa aranżacja” Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu “Walentynkowa aranżacja”. Warunkiem udziału w Konkursie “Walentynkowa aranżacja” jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie “Walentynkowa aranżacja” Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

10. Aby wziąć udział w Konkursie “Walentynkowa aranżacja” należy w następujących po sobie krokach:

a) w dniach od 14.02.2020 roku do 16.02.2020 roku wejść na stronę https://www.facebook.com/BBHome/ lub https://www.instagram.com/bbhome_pl/?hl=pl i opublikować pod postem konkursu zdjęcie.

b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu “Walentynkowa aranżacja” i zaakceptować jego treść

 

11. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie “Walentynkowa aranżacja” wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia Nagrody w Konkursie “Walentynkowa aranżacja” na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora wszystkich autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy Konkursowej w tym wykonywania praw zależnych, a także zrzeka się wykonywania praw autorskich osobistych do Pracy Konkursowej, poza prawem do autorstwa. Otrzymane zdjęcia mogą zostać wykorzystane w promocji konkursu i komunikacji jego wyników na stronach Organizatora oraz w używanych przez niego mediach społecznościowych.

12. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych i zakwalifikuje, jako niepoprawne zgłoszenia, w przypadku, gdy Praca Konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.

13. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, zawierającego Pracę Konkursową, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Fundatora, Organizatora lub osoby trzecie współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem, spowodowane opublikowaniem Pracy Konkursowej zawierającej wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Fundatora, Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w razie, gdy przesłana przez niego Praca Konkursowa narusza prawo lub prawa, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.

14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie “Walentynkowa aranżacja” tylko jeden raz .

15. Zgłoszenia do Konkursu “Walentynkowa aranżacja” można dokonywać od 14.02.2020 roku do 16.02.2020 roku do godziny 00.00 czasu Polskiego. Przyjęcie Zgłoszenia nastąpi poprzez potwierdzenie pracownika BBHome otrzymania zdjęcia.

NAGRODY W KONKURSIE

16. Dla Laureatów Konkursu “Walentynkowa aranżacja” ufundowano następujące nagrody:

1 Miejsce - Świeca zapachowa Izaio Matt White

2 Miejsce -Świeca zapachowa BBHome

3 Miejsce - Świeca zapachowa BBHome

4 Miejsce- Świeca zapachowa BBHome

17. Nagrody nie podlegają wymianie na inną Nagrodę ani na wartość pieniężną. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

 

MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW

18. Wszystkie Nagrody w Konkursie “Walentynkowa aranżacja” zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisja wyznacza 5 laureatów konkursu. Komisja wybierze: 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody Głównej, 1 (słownie: jednego) Laureata II Stopnia oraz 1 (słownie: jednego) Laureata III, IV i V Stopnia spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu “Walentynkowa aranżacja", Posiedzenia Komisji będą odbywały się w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

19. Komisja oceni jakość zgłoszonych Prac Konkursowych oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do przedmiotu zadania konkursowego, oryginalność i styl Pracy Konkursowej. Komisja przyzna Nagrody jedynie tym Pracom Konkursowym, które w opinii Komisji są najlepsze pod względem ww. kryteriów.

20. O przyznaniu nagrody i jej rodzaju Laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora, nie później niż do dnia 21.02.2020 roku, wiadomości w serwisie Facebook i Instagram.

21. Laureat Nagrody w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania wiadomości z informacją o wygranej zobowiązany jest przesłać Organizatorowi, za pomocą formularza, do którego link przesłany zostanie w wiadomości z informacją o wygranej, dane osobowe Laureata tj. imię, nazwisko, nick Facebook, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

23. Prawo Laureata do Nagrody wygasa, jeśli w terminie ostatecznym do dnia 28.02.2020 roku nie doręczy Organizatorowi wszystkich wymaganych dokumentów i/albo nie przekaże wszystkich wymaganych danych zgodnie z pkt. 22 Regulaminu. W takim wypadku Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatora.

24. Organizator nabywa prawa autorskie i majątkowe do Prac Konkursowych z chwilą wyrażenia przez Uczestnika zgody na udział w konkursie. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
d) wprowadzenie do sieci Internet,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f).

Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu, Organizator wysyła Laureatowi Nagrodę I Stopnia lub Nagrodę II Stopnia lub Nagrodę Główną na podany przez niego adres korespondencyjny przesyłką kurierską w terminie do dnia 20.03.2020 roku. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostawa Nagród jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

26. Laureaci konkursu “Walentynkowa aranżacja” zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość w aplikacji Messenger, a także na profilu marki BBHome znajdującym się w serwisach: Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/BBHome/ oraz https://www.facebook.com/BBHome/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu “Walentynkowa aranżacja” do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w aplikacji Messenger. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu “Walentynkowa aranżacja”, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: BBHome Sp. z o.o.Sp.K z siedzibą w Warszawie przy ul. Nasiennej 9, z dopiskiem „Walentynkowa aranżacja - regulamin”.

31. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu “Walentynkowa aranżacja” tych Uczestników Konkursu “Walentynkowa aranżacja”, którzy naruszyli postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Konkursu “Walentynkowa aranżacja” w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie profili na portalach społecznościowych BBHome. W takim przypadku dokonane przez Uczestnika zgłoszenia nie są uwzględniane w Konkursie “Walentynkowa aranżacja”, a prawo do Nagrody wygasa.

32. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel